کتابخانه دیجیتال

در این قسمت قرار است فایل های مفید و یا کتاب هایی که در حوزه دریا، دریانوری، حمل ونقل و… دارم برای استفاده خوانندگان این وبلاگ بارگذاری کنم.

۱- تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در حقوق و بیمه دریایی

۲- تروریسم دریایی امنیت دریا و مسئولیت دولتها

۳- ورود کالای فاقد کیفیت ممنوع (آشنایی با شرکت های بازرسی)

۴- ارزیابی عملکرد شش بندر منتخب دنیا در اجرای الزامات کنوانسیون کنترل و مدیریتآب توازن کشتی

 5- چابهار و گوادر- ارزیابی نقاط قوت و ضعف از منظر سیاسی اقتصادی

۶- اهمیت ارتباطات موثر در دریا و ساحل

۷- ایمنی در کشتیرانی : عامل انسانی