تبلیغات
SeaTrade & Transport - نمایش آرشیو ها
ایمنی در کشتیرانی
آناكوندا انرژی امواج را مهار می كند
بحرانهای مالی اخیر و صنعت كشتیرانی
اهمیت ارتباطات موثر در دریا و ساحل
پیشرفت در تكنولوژی بازرسی كالا
مشکلات و راهکارهای تامین نیروی انسانی دریانورد
بنادر، مشکلات و نیاز به توسعه
اشتباهات انسانی
تعیین و تغییر نام کشتی در قانون ایران
نتیجه گیری-علائم طبقات کالای خطرناک
تدارکات ویژه (Special provisions)
ترتیبات ضروری در محوطه پایانه بندری (Emergency arrangements in the port area)
کالای خطرناک- حمل و نقل و انبار (Handling and stowage)
کنترل اطلاعات (Checking the information)
اطلاع رسانی درباره ی کالاهای خطرناک (Notification of dangerous goods)
کالای خطرناک - کنترل ورودی و موجودی (Control of entry and persence)
کالای خطرناک - آموزش (Training )
کالاهای خطرناک (گازها و مایعات فله - اقدامات احتیاطی عملیاتی)
چک کردن کالاهای خطرناک بسته بندی شده و کالاهای جامد فله
کالای خطرناک(IMDG CODE)
کالای خطرناک 2
کالای خطرناک 1
مقدمه (کالای خطرناک)
حمل با کانتینر 2-4
حمل با کانتینر 4-1
حمل با کانتینر(3)
حمل با کانتینر (2)
حمل با کانتینر(1)
ترابری چیست؟
ضعفهای نظام بانكی و بازارهای مالی كشور در حمایت از صنایع دریایی
مشکلات گمرکات منطقه در صادرات غیر نفتی
اعتبار اسنادی:Letter of Credit
فورواردر یا متصدی حمل ونقل
فورواردر یا متصدص حمل و نقل
فورواردر یا متصدی حمل ونقل
  • کل صفحات:3  
  • 1
  • 2
  • 3
  •   

SeaTrade & Transport

زكات علم آموختن آن به دیگران است