تبلیغات
SeaTrade & Transport - کتابخانه الکترونیکی وبلاگ

در این قسمت قرار است فایل های مفید و یا کتاب هایی که در حوزه دریا، دریانوری، حمل ونقل و... دارم برای استفاده خوانندگان این وبلاگ بارگذاری کنم.

 

بیمه و حقوق

1- تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در حقوق و بیمه دریایی

2- تروریسم دریایی امنیت دریا و مسئولیت دولتها

3- ورود کالای فاقد کیفیت ممنوع (آشنایی با شرکت های بازرسی)

4- ارزیابی عملکرد شش بندر منتخب دنیا در اجرای الزامات کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن کشتی

 5- چابهار و گوادر- ارزیابی نقاط قوت و ضعف از منظر سیاسی اقتصادی

6- اهمیت ارتباطات موثر در دریا و ساحل

7- ایمنی در کشتیرانی: عامل انسانیSeaTrade & Transport

زكات علم آموختن آن به دیگران است